Tumblelog by Soup.io
  • miezekatzeschnurr
  • kserauer
  • chlopcycalujaswojedziewczyny
  • kwasmilosz
  • brinno
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 18 2017

7056 8a4e 500
Reposted fromteijakool teijakool viadawit dawit
8931 31ce
Reposted fromjottos jottos viarobints robints
0057 fb0a 500
Reposted fromTocdzieki Tocdzieki viarobints robints
5340 e93f 500
Reposted fromtfu tfu viarobints robints
3757 4ecb
Reposted fromSixtus Sixtus viakokoloko kokoloko
3742 2db0 500
Reposted fromjanuschytrus januschytrus viaAbbaPater AbbaPater
5663 dc8e 500
Reposted fromfeet-fetish feet-fetish viamemesjasz memesjasz
3533 2301 500
Reposted fromtfu tfu viaSmigol Smigol
3833 0e1b
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viaFreXxX FreXxX
Reposted fromgreensky greensky viagaf gaf
Reposted fromiLOL iLOL viagaf gaf
6814 35b7
Reposted fromkarli2 karli2 viagaf gaf
2112 62fe
Reposted fromfungi fungi viagaf gaf


Dogtor T-Shirt
Reposted fromthepunnery thepunnery viatfu tfu
4158 516c 500
Reposted fromh00t h00t viaCiupus Ciupus
9606 7b22
Reposted fromidiod idiod vianothingwrong nothingwrong
4129 eca5

Dinohog

Reposted fromcat-gifs cat-gifs viaalexchilton alexchilton
4846 a284
8356 eb3b 500

xkill-you-bitchx:

Ukradzione, ale piękne

Reposted frommakswilczur makswilczur viaCzarnyKaptur CzarnyKaptur
Po­tem, przez następne miesiące wy­dawało mi się, że żyję za karę. Niena­widziłam po­ranków. Przy­pomi­nały mi, że noc ma swój ko­niec i trze­ba zno­wu radzić so­bie z myślami. 
— Janusz Leon Wiśniewski
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl