Tumblelog by Soup.io
  • miezekatzeschnurr
  • kserauer
  • chlopcycalujaswojedziewczyny
  • kwasmilosz
  • brinno
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 07 2017

3518 27d0 500
Reposted frompierdolony pierdolony viapomruki pomruki

December 06 2017

7492 ef79 500
Reposted fromtfu tfu viastrzepy strzepy
7883 e7bb 500
Reposted fromarumhc arumhc viaRedHeadCath RedHeadCath
8496 8e2e 500
Reposted fromtfu tfu viaRedHeadCath RedHeadCath
8185 5d34 500
Reposted fromreshapedwanderer reshapedwanderer viasponte sponte
5199 e2b1
Reposted fromreshapedwanderer reshapedwanderer viakobiety kobiety
Reposted fromtgs tgs viaIgnition Ignition
0893 75db
Reposted fromMatalisman Matalisman viadivi divi

December 05 2017

Miłość zaczyna się wtedy, kiedy oprócz tych wszystkich cudownych, przepięknych rzeczy nagle patrzymy na kogoś i widzimy: tutaj nędza, tam nędza, tam jakaś słabość, tutaj jakiś egoizm, tu coś totalnie nie gra, tam w ogóle jest coś, z czym nie wiem jak żyć. I w momencie kiedy w nas powstaje taka decyzja, że kocham tę osobę z tymi słabościami i będę z tymi jej słabościami szedł przez życie i będę jej próbował w tych słabościach pomóc, dopiero tutaj zaczyna się miłość.
— Adam Szustak
Reposted fromnilnovisubsole nilnovisubsole viadivi divi
8196 402a 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015
9379 f13c 500
Reposted fromdatfeel datfeel viadivi divi
If you get tired, learn to rest, not to quit.
— Banksy
Reposted fromumorusana umorusana vianieobecnosc nieobecnosc
7195 5275
Reposted fromhighlmittel highlmittel
Reposted fromSchattenhonig Schattenhonig

Hasiok - Mściciel

Reposted fromxwyczesanagitarax xwyczesanagitarax
Reposted fromDennkost Dennkost
7922 e8cb 500
Reposted fromjohnkeats johnkeats viapulchritudo2 pulchritudo2

December 04 2017

5518 2016 500
Reposted fromteijakool teijakool viapiar piar
Chciałbym kiedyś jeszcze nie móc zasnąć z powodu pozytywnych wrażeń.
— (via czarne-lustro)
Reposted fromsoplica soplica viaoversensitive oversensitive

December 03 2017

2184 1b9c 500
Reposted fromkatsiu katsiu viaRedHeadCath RedHeadCath
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl